Đào tạo

S3 tổ chức các lớp đào tạo để cung cấp cho người vận hành hệ thống các kiến thức cần thiết. Có 2 lớp đào tạo chính:

  • Đào tạo sử dụng phần mềm điều khiển: Nhân viên IT hay người vận hành hệ thống sẽ tham gia lớp đào tạo này để có kiến thức vững chắc về tính năng hệ thống và các thao tác cơ bản.
  • Đào tạo cho người quản trị và các chức năng dựa trên phân quyền: Lớp đào tạo này cung cấp các kiến thức chuyên sâu cho người quản lý hê thống hoặc dựa trên vai trò của người đó trong hệ thống mà có các quyền thực hiện tác vụ khác nhau. Ví dụ: người quản trị hệ thống, người vận hành, nhân viên IT,..

 

dinhhieu67Đào tạo