Thiết bị điều khiển trung tâm (Control Gateway)

Thiết bị điều khiển trung tâm (Control Gateway GW-I) đóng vai trò trung tâm kết nối các thiết bị ioT trong một khu vực. Việc giao tiếp với thiết bị ioT thông qua S3 Mesh Network cho phép Gateway có thể thu thập và truyền lệnh đến thiết bị IoT một cách an toàn và nhanh chóng. Các Gateway sẽ giao tiếp với dịch vụ Giám sát và Điều khiển (Monitor and Control Service) thông qua internet nhằm cung cấp dữ liệu về các thiết bị IoT và nhận lệnh.

dinhhieu67Thiết bị điều khiển trung tâm (Control Gateway)